♦️طرح خدمت سربازی برای دختران!

♦️طرح خدمت سربازی برای دختران!

♦️طرح خدمت سربازی برای دختران!

نچه مشخص است قرار نیست دختران در بخش نظامی حضور داشته باشند و برای عملیات نظامی آماده شوند. به نظر باید از دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی و همچنین رویکرد نرم افزاری استفاده شود.