تامین دستکش کارخانه ایران خودرو

             

ایمن ماموت بعنوان یکی از تولیدکننده گان دستکش های برزنتی با کیفیت افتخار دارد بخشی از دستکش کارمورد نیاز کارخانه محترم ایران خودرو را تامین نماید.